• Algemene voorwaarden

    Tenzij anders vermeld zijn onze facturen contant betaalbaar. Klachten aangaande onze facturen dienen binnen de acht dagen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden. In geval van niet betaling binnen de termijn van een maand vanaf de factuurdatum zal een intrest verschuldigd zijn op basis van de nationale discontovoet +2%, met een minimum van 10% van het bedrag van de factuur. Na twee aanmaningen zal het factuurbedrag verhoogd worden met 20% van het bedrag van de factuur ten titel van schadevergoeding, en dit voor de enkele wanbetaling, bovenop de incassokosten. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (afdeling Antwerpen) zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voortspruitend uit de huidige levering of prestatie.

  • LOG-ic kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen, noch voor schade aan poorten, afsluitingen, opritten, riooldeksels e.d. wanneer de zaagwerf op een moeilijk bereikbare plaats gelegen is. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opruimen van het zagemeel en alle ander afval wanneer de zaagwerf niet op eigen terrein gelegen is. De opdrachtgever is ook gebonden tot het vergoeden van alle schade aan machines, het trekkend voertuig, lichamelijke schade welke aangericht werd door zijn toedoen.
  • Indien de zaagwerf op de openbare weg gelegen is dient de opdrachtgever vooraf de nodige toelating bekomen van de bevoegde overheden, i.v.m. het respecteren van de plaatselijke regelgeving i.v.m. tijdelijke inname van openbaar domein, en het aanbrengen van de nodige signalisatieborden voor parkeerverbod, omleidingen enz. Deze voorwaarden prevaleren op de eventuele voorwaarden van de andere contractpartij.